KLIMAAT AKKOORD

KLIMAAT
AKKOORD

ZEEUWS
ENERGIEAKKOORD

De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die we in Zeeland breed willen oppakken. De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Eind 2017 is een brede energiedialoog gehouden, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag willen. Partijen werken in 2018 en 2019 aan een Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord worden kansen voor Zeeland benut en het landelijk Klimaatakkoord uitgevoerd.

De Energietransitie

Benzine, diesel en gas als brandstoffen veroorzaken uitstoot van broeikasgassen en warmen daarmee de aarde op. Hierdoor verandert het klimaat. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we de energietransitie. In 2050 zijn benzine, diesel en gas iconen uit het verleden. In deze energietransitie is het belangrijk dat energie betaalbaar en betrouwbaar blijft voor iedereen. Ook in Zeeland dragen we samen de verantwoordelijkheid voor een zo klein mogelijke Zeeuwse ‘voetafdruk’ op de wereld.

Klimaat Akkoord

In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Nederlandse klimaatakkoord. Het doel is dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen vastgesteld voor het Klimaatakkoord, zoals de RRE: de Regeling Reductie Energieverbruik.

RES: Regionale Energie Strategie

Om de doelen van dit klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio’s.  De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord.

Bij het opstellen van de RES behandelen we drie sectoren: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. Sectortafels stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen (voornamelijk CO2) voor de lange en korte termijn.

Regionale Sectortafels

Binnen de regio worden kennis en expertise gebundeld Zeeland schoner en duurzamer te maken. Van woonhuis tot vervoermiddel, van fabriek tot boerderij; in alle sectoren zoeken de tafels naar duurzame en slimme oplossingen – op een manier die bij Zeeland past. Aan de sectortafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. De insteek is ook dat we door regionale samenwerking kosten besparen en daarmee de transitie betaalbaar houden.

Zeeuws Energieakkoord

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers werken samen onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Dit samenwerkingsverband stuurt het maken van de RES aan. De initiatiefnemers zijn: Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen.

www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/klimaatafspraken-op-zijn-zeeuws

www.zeeuwsenergieakkoord.nl

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Klimaatwerk | Amundsenweg 13 | 4462 GP Goes | 088 777 5195